top of page
Mountain Lake

Velkommen til Elevate People

Vi hjelper bedrifter med å identifisere morgendagens talenter 

About

Om oss

Elevate People er et konsulentselskap som legger vekt på å ha en helhetlig tilnærming til rekruttering og talentutvikling. Vi forstår at mennesker er hjertet i organisasjonen og derfor også den viktigste ressursen for å gjennomføre bedriftsstrategien og levere på målene som er satt. Det å ta de riktige strategiske beslutningene relatert til disse menneskelige ressursene er med det også nøkkelen til suksess for de fleste organisasjoner.

Våre tjenester inkluderer strategisk rådgivning og operasjonell gjennomføring i et bredt spekter av aktiviteter innen rekruttering og talentutvikling, inkludert rekruttering, selektering, evaluering, individuell coaching, utvikling av ledere og spesialister, 360-evaluering mm. 

La oss hjelpe deg med å ta ut potensialet hos dine ansatte slik at din bedrift kan nå sine mål.

Jorden fra Space

Tjenester

Rekruttering og Seleksjon

Vi går systematisk til verks i hvert enkelt rekrutteringsoppdrag og starter alltid med å gjøre en grundig jobbanalyse. Overordnet begynner dette med å forstå bedriftens kultur, strategi og visjoner. Dette legger grunnlaget for det videre arbeidet med å kartlegge de ferdigheter og kompetanser som vil være essensielle og ønskelige for å prestere i den enkelte rollen. 

For å nå best ut til potensielle kandidater bruker vi et brekt spekter av kanaler, og benytter oss av markedsledende teknologier for å engasjere passive søkere. Forutenom å levere rekrutteringsprosseser fra A til Å leverer vi også rene "search"-oppdrag. I begge tilfeller gjør vi en grundig evaluering av kandidater.

Vi benytter oss av DNV-sertifiserte tester fra SHL. Basert på stillingens innhold vil det være aktuelt å bruke evnetester, personlighetstester og case-oppgaver for å evaluere potensialet til de mest aktuelle kandidatene. 

HR Rådgivning

Gjennom flere års erfaring med å jobbe med komplekse strategiske HR prosjekter for store norske børsnoterte selskaper har Elevate People opparbeidet solid kompetanse på design og operasjonell gjennomføring av prosjekter som blant annet inkluderer utvikling av lederrammeverk, identifisere HIPOs (High Potensials) og suksesjonsplanlegging. 

 

Som reseller partner av SHL sine løsninger har vi tilgang til markedets beste verktøy til å kartlegge potensial og forutsi adferd hos deres medarbeidere. Vi utfører prediktive analyser som gjør dere i stand til å igangsette målrettede tiltak for å støtte oppunder bedriftens strategiske mål.

Leder- og teamutvikling

Teamarbeid er en nødvendig arbeidsform i de fleste organisasjoner i dag. Kvaliteten på teamarbeidet har ofte avgjørende betydning for resultatene organisasjoner skaper. Samtidig er det et viktig element i bedriftens kultur.

Et team defineres som to eller flere mennesker som er gjensidig avhengig av hverandre for å nå felles mål. Deltakerne i et team har ofte utfyllende egenskaper eller ferdigheter, noe som setter teamet i stand til å løse komplekse oppgaver som krever sammensatt kompetanse. Både den gjensidige avhengigheten og dette med forskjelligheten kan være et tveegget sverd. Å være avhengig av andre for å få løst en oppgave kan være svært frustrerende når et team møter motstand underveis, og det er risiko for energilekkasje i form av utstrakt frustrasjon over kollegers utilstrekkelige innsats eller kompetanse. Forskjellighet kan likeså være forbundet med risiko for misforståelser, vansker med kommunikasjon og samarbeid.

Godt teamarbeid forutsetter med andre ord en hel del kommunikasjons- og samhandlingskompetanse. Styrken ved teamarbeid er nettopp å utnytte hver enkelt teamdeltakers kompetanse og egenskaper til det fulle. 

Teamutvikling i regi av Elevate People tilpasses den enkelte kundes situasjon. I en innledende fase er vi opptatt av å kartlegge teamets sammensetning, formål, oppgaver og kompetanse. Basert på dette gjennomfører vi en teamanalyse hvor vi klargjør utviklingsbehov. I hele prosessen er vi opptatt av å skape motivasjon for endring. Teamdeltakernes forskjellighet betraktes hele tiden som en kilde til videre vekst og utvikling. 
 
En vellykket teamutvikling er karakterisert ved at alle deltakere føler seg trygge på å dele egne erfaringer, gi og ta imot tilbakemeldinger på atferd knyttet til egen rolle i organisasjonen, samt at de har et bevisst ønske om og vilje til å bidra til egen og andres utvikling. Vi har god erfaring med å fasilitere gode gruppeprosesser der samspill mellom individ og gruppe ivaretas.
 

Tjeneser
Contact
bottom of page